(, , )

2020


( )

( )

(
 
)

AISIN
( ) 

DAIKIN 
EXEDY
 ( )KOYO
 ( ) 
!
2018
   
 
LUK
( )


  .

 
NACHI
 ( )


NSK
( )NTN 
( )
SNR
( )SAHCS
( )


HCS ( )


 
NIPPARTS
 ( )


,
 

NKK
( )

2013-2016


VALEO
( )

-
-
-
-  20
   
2016-2017

JAPAN CARS
( )


-
( )
JPN
(  )NEXUS
( - )


+
+
-
SEN /SAKAO
 
( - )


,
2012-2015FKG
( - ) 

JAPAN CARS

( )


HKS
( )


QH
( )